Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
Hungarian Review

A nyers erő zsarnoksága és a bunkókrácia

Miután voltak megyék, hol azok, kik hivatalra vágyának, vagy kimerítvén régibb vesztegetések által jövedelemforrásaikat s elpazarolván vagyonukat, vagy pedig népszerűtlenségök miatt áldozat útján sem remélvén kétségtelen többséget nyerni, vagy – végre – a bősz szellemet, mit gondatlanul fölidéztek, fékezni nem bírván, eltűrték, sőt olykor tekintetökkel magok is segítették azon már többé nem visszaélést, hanem forradalmi jeleneteket, midőn egyik párt a másikat a választáskor nem szavazattal legyőzni, hanem ólmosbotokkal és a vérengzés más fegyvereivel a közgyűlések helyéről kiszorítani törekszik: könnyű volt látni azoknak, kiket az Isten vaksággal nem ajándékozott meg – mert valósággal olykor megnyugtatásul szolgál szemünkön egy kevés hályog, és még senki sem irigyelte Cassandra szerepét –, könnyű volt, ismétlem, látni, miképp a büntetlenül diadalmaskodó nyers erő korántsem fogja beérni azzal, hogy a megüresült hivatalhelyekre védenceit föltolja, hanem a társadalom ájultságát használva, dulongásait más mezőkre is átviendi (…)
Ha továbbá a választáskori féketlenségekre hideg önösség vagy oly rajongó hit, mely magánérdekeknek ilynemű pártolásával is a közügyet gondolta elősegélleni, szolgált csábszerül, akkor is, miután az állomány organizmusának minden erezete nem lázult föl ezen materia peccansnak magábóli kilökésére, sőt azt vérébe olvadni hagyá, minő természetes volt, hogy a bűn szigorú következetességgel tartson szemlét a magán- vagy osztályzati érdekek nemein, és a rendzavarás lobogóját mindenüvé fölplántálja, hol hasonló sértetlen égisz alatt reméllé állhatni?
Vallja meg ki-ki, miként ily körülményekben a visszalépés nehéz és facilis descensus Averno.
És nem is csodálkozom, hogy a nyers erő végtére az elvkérdéseket támadta meg; sőt azon sem, hogy a korteskedésből bunkókrácia vált. (…)
De nem akarván előlegezni eszméket, melyeknek fejtegetése és alkalmazása későbbre való, most minden következetlenségi vád kikerülése végett csak azt jegyzem meg, miképp választásból kiinduló események is fajulhatnak bunkókráciává; azonban mivel a tisztújítás és követküldés évek alatt kerül elő, míg alkotmányos és magánjogi életkérdések fölött egy esztendőben több versen nyílik vitatkozásra alkalom, természetes, hogy a bunkókrácia, ha már egyszer fölütötte fejét, gyakrabban jelentkezik az utóbbiakkal együtt.

(Kemény Zsigmond: Korteskedés és ellenszerei)« vissza