Felhasználónév: Jelszó: Elfelejtette a jelszavát?Regisztráció
Danube Institute
Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
NKA
OTP Bank
Prima Prissima díj 2003
EEM
Príma-díj
Magyarország Barátai Alapítvány
Polgári Magyarországért Alapítvány
Batthány Alapítvány
NMI

Kodolányi Gyula

Entz Géza arcai

"1990 kora nyarán Entz Géza miniszterelnökségi államtitkár lett, és hamarosan a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnöke. Közreműködött – számtalan más ügy mellett – azoknak a rendszeres budapesti találkozóknak a létrehozásában, amelyeken Antall József és tanácsadói köre a határon túli magyarság új politikai vezetőivel folytatott lényegretörő és hatékony eszmecseréket. Ezekből nőtt aztán ki, egy későbbi politikai korszakban a MÁÉRT tágabb merítésű politikai fóruma. Entz Géza hivatala teremtett először rendszert, és képzett szakapparátust határon túli honfitársaink közösségi ügyeinek gondozására. Külön említést érdemel a hivatal által kiépített és működetett Illyés Közalapítvány, melynek elvi irányítója egy sokpárti kuratórium lett."

Erdődy Gábor

Nemzeti gondolat és európai elkötelezettség – Kónya Imre Adalbert-díja

"A Kerekasztal működésének egyik legnagyobb eredménye annak megakadályozása volt, hogy a szocialista rendszer válságának elmélyülése, a nemzetközi erőviszonyok radikális átrendeződése, különösképpen pedig a Szovjetunió belső és külső pozícióinak megrendülése következtében az érdemi tárgyalások megkezdésére kényszerülő állampárt megossza és egymással szemben kijátssza az ellenzéki mozgalmakat, külön-külön konzultációkat kezdeményezve velük. A politikai egyeztető tárgyalások előkészítése során (1989. március és június között) a Független Jogász Fórum elnökeként Kónya Imre vezette a Kerekasztal üléseit."

Nicholas T. Parsons

A magyarok és a reformáció – Az Ige-Idők – A reformáció 500 éve című kiállítás alkalmából

"Anglikán édesanyám és presbiteriánus (a Skót Egyházhoz tartozó) édesapám gyermekeként a magyar protestantizmus valósággal bűvöletbe ejtett. Mikor a nyolcvanas években először érkeztem Magyarországra, meglepve értesültem arról, hogy a hívő magyarok harmada protestáns, ráadásul ennek kétharmada kálvinista, vagy ahogy errefelé nevezik magukat, „református”. Meglepettségem abból a hibás előfeltevésből következett, hogy a Habsburg-birodalom ellenreformációs törekvései nyomán protestáns központok pusztán Európa északi területein (Hollandiában, Skandináviában. Észak-Németországban, Britanniában) maradtak fenn."

Jeszenszky Géza

Horthy és a magyar zsidók deportálása

"Az 1980-as évek végére a magyar történészek már egyetértettek, hogy Horthy nem fasiszta diktátor volt, aki követett el ugyan nagy hibákat, de egy nála tehetségesebb államférfi sem tudta volna elhárítani az országot végül elérő tragédiákat. A rendszerváltozás óta Horthy megítélése nem történeti probléma, a néhai kormányzó személye politikai polémiák tárgya. Ez a sajtóban kezdődött, de a pártpolitika mintegy ráugrott. Amikor Antall Józsefet és kormányát ellenzéke a Horthy-rendszer restaurálásának szándékával vádolta, a miniszterelnök és közeli hívei (ismerve saját felfogásukat) ezt nevetségesnek, Antall szavajárásával szamárságnak tartották. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a rendszerváltozással járó szabadsággal élve nőni látszik azoknak a száma, akik Horthyt pozitív hősként szeretnék beemelni a nemzet panteonjába."

Szmodis Jenő

A családfogalom: jogintézmény vagy biológia?

"Az a körülmény tehát, hogy az ember esetén a szelekció mindkét szülő tartós együttműködése irányába hatott, s hogy az anyához való gyermeki viszony nem kizárólag a táplálék biztosításának kérdése körül forog, önmagában is valószínűsíteni látszik Csányi azon megállapításának helyességét, hogy a gyermek–apa kapcsolat is sajátos tartalmú, biológiai eredetű viszony. Olyan, amely túlmutat a nemzés és táplálékbiztosítás puszta tényein. Mindebből következően azt mondhatjuk, hogy az ellentétes nemű személyek tartós, az utódok gondozását biztosító kapcsolata természeti, evolúciós jelenség, mely az utódokkal, s azoknak a szülőkhöz való sajátos kötődésével együtt képezi az emberi együttélés legkisebb egységét, a családot."

Entz Géza

Ariadné fonala

"A rendszerváltozás azonban ezzel még korántsem ért véget. A vágyott új világ továbbra is messze van. Számos, 1989–90-ben kitűzött nagy cél elérésétől úgy tűnik, még mindig igen távol vagyunk. Minden ország jólétének és társadalmi stabilitásának az alapja, Európában legalábbis, a széles polgári középosztály. Ennek irányába nemigen léptünk előre, sőt, ha hinni lehet a felméréseknek, a helyzet inkább romlott az elmúlt három évtizedben. Hasonló mondható az országon belüli regionális különbségekről. Továbbra is aggasztó a demográfiai helyzet, de ennek kedvező irányú befolyásolása még nagyobb és hosszabb időt igénylő feladat, mint az előbbiek, ha érdemben egyáltalán lehetséges."